Navigácia

Charakteristika odborov

Kaderník vizážista

4-ročný študijný odbor 6425 K kaderník-vizážista  
Podmienky pre prijatie
: splnenie kritérií prijímacieho konania, úspešné ukončenie ZŠ, dobrý prospech, manuálna zručnosť, samostatnosť, dobrá predstavivosť a estetické cítenie

Dĺžka vzdelávania: 4 roky

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Získaný stupeň vzdelania:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Doklad o získanom stupni vzdelania:vysvedčenie o maturitnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: výučný list

Zdravotné požiadavky: dobrá funkcia pohybového systému

Zdravotné obmedzenia: chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy, poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty ,ochorenia nervovej sústavy, poruchy pohybového aparátu a telesnej rovnováhy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.

Uplatnenie v praxi: 
•    v kaderníckych a kozmetických salónoch, v kúpeľných zariadeniach a wellness centrách, v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami,  v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení, v predajniach a v spoločnostiach  zaoberajúcich sa výrobou, predajom a distribúciou vlasových, kozmetických a manikérsko-pedikérskych prípravkov, pomôcok, prístrojov a náradia, prípadne ako živnostník.

Absolvent študijného odboru má možnosť pokračovať v pomaturitnom štúdiu ,alebo vo vysokoškolskom štúdiu. 
4 ŠO kaderník-vizážista: pripravuje žiakov na prácu kaderníka-vizážistu v kaderníckych a kozmetických salónoch, vlasových a beauty štúdiách a na živnostenskú činnosť. Na teoretickom vyučovaní získavajú žiaci poznatky z humanitných a prírodovedných predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, telesná výchova, matematika, informatika, chémia, kadernícka a kozmetická technológia, materiály, zdravoveda, psychológia, cvičenia z odborného kreslenia, ekonomika. Na odborných predmetoch a odbornom výcviku sa žiaci učia: úprava celkovej vizáže klienta, umývanie vlasov, masáž hlavy, rôzne techniky strihania, vodovú a fúkanú onduláciu, farbenie, odfarbovanie a melírovanie vlasov,  nadpájanie a predlžovanie vlasov, účesovú tvorbu cez počítač, náročnú účesovú tvorbu, poradenskú službu, farbenie obočia a rias, trvalú onduláciu, peeling, povrchové a hĺbkové čistenie, masáž tváre a dekoltu, denné, večerné a divadelné líčenie, učia sa pracovať s kozmetickými prístrojmi. Vyučovanie je organizované tak, že v každom týžni každého ročníka sú dva dni odborný výcvik a tri dni teoretické vyučovanie. Maturitná skúška pozostáva zo skúšky zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk), z praktickej a teoretickej zložky odborných predmetov. Žiaci získavajú výučný list a maturitné vysvedčenie.

Rámcový učebný plán platný od 1.9.2013  

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
    Svätoplukova 2
    821 08 Bratislava
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria